Jak zmiana mocy prawnej bankowego tytułu egzekucyjnego z urzędowej na prywatną zmienia sytuację dłużnika?

W umowach kredytu zawartymi przed sześcioma laty bardzo często znajdował się zapis dotyczący bankowego tytułu egzekucyjnego (dalej: BTE).

Tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres roszczenia wierzyciela oraz istnienie i zakres obowiązku świadczenia dłużnika. Tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji przez Komornika.

BTE jest to specjalny rodzaj tytułu egzekucyjnego, który jest wystawiany przez banki samodzielnie. Podstawą jego wystawienia były księgi banków lub inne dokumenty związane z czynnościami bankowymi. BTE stanowiły rodzaj tytułów egzekucyjnych, były traktowane jako dokumenty urzędowe oraz umożliwiały wszczęcie egzekucji komorniczej bez wcześniejszego postępowania przed sądem. Bank na podstawie BTE mógł skierować sprawę niepłacącego klienta od razu do Komornika.

Wyposażenie banków w uprawnienie do wydawania tytułów egzekucyjnych doprowadziło do wydawania BTE na masową skalę, co w konsekwencji wiązało się z szeregiem nieprawidłowości prawnych związanych z ich stosowaniem. Skutkiem tego było wydanie 14 kwietnia 2015 roku przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie P 45/12 dotyczącego niezgodności z Konstytucją przepisów związanych z BTE. Trybunał Konstytucyjny w powyższym orzeczeniu wskazał, że przepisy Prawa bankowego pozwalające bankom na wystawianie BTE oraz na wszczynanie na ich podstawie postępowań egzekucyjnych naruszają konstytucyjną zasadę równości. Trybunał orzekł utratę mocy obowiązującej przepisów dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego od 1 sierpnia 2016 roku.

Spowodowało to znaczną ulgę wśród dłużników banków, ale nie skutkowało zniknięciem BTE z obrotu prawnego. W aktualnym stanie prawnym BTE nie posiadają mocy dokumentu urzędowego i nie korzystają z domniemania, iż ich treść jest zgodna ze stanem rzeczywistym. Nie oznacza to jednak, że BTE zostały pozbawione mocy dowodowej. BTE są obecnie dokumentami prywatnymi. W takiej formie stanowią one pełnoprawny środek dowodowy i mogą być podstawą ustaleń faktycznych oraz wyrokowania. W ramach swobodnej oceny dowodów Sąd może uznać ich treść za zgodną z rzeczywistym stanem rzeczy albo też odmówić im wiarygodności. W związku z powyższym nie można bagatelizować znaczenia BTE, ponieważ ciągle mogą być wykorzystywane przez banki oraz instytucje finansowe zajmujące się obrotem wierzytelnościami jako dowód w procesach sądowych przeciwko dłużnikom.

KONTAKT

ul. Łukasza Górnickiego 3 lok. 7 i 10
02-063 Warszawa
e-mail: kancelaria@wawadwokat.pl

Tel. 22 658 39 87
Fax. 22 247 20 19

Kontakt

Copyright © 2022 RYBICKA SIEŃKO ADWOKACI SP.P. All Rights Reserved